عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10970 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/21

صلاحيت دادگاه نظامي در مورد ارتشاء فرد نظامي و غيرنظامي

جرمي که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد و وقوع آن بالملازمه باشد بايد دريک دادگاه رسيدگي شود 0