عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1602 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/6/3

تعليق تعقيب نظامياني که به اموال دولت خسارت وارد ميکنند

قرار تعليق تعقيب افراد نيروهاي مسلح که به اموال دولتي خسارت وارد ميکنند با پرداخت خسارت و استرداد شکايت بلا اشکال است 0