عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1602 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/6/3

تري نگهباني و فرار از خدمت

ترک پست نگهباني و فرار از خدمت هر يک جرم جداگانه و داراي مجازات خاصي است 0