عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10619 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/26

ارتشاء و اختلاس

آنچه از قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاه برداري که با قانون مجازات نيروهاي مسلح مغايرت ندارد، در مورد افراد و اعضاء نيروهاي مسلح اجراء ميشود 0