عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9912 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/28

گذشت در مورد بزه هاي در حکم کلاه برداري

حکم رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور در مورد غير قابل گذشت بودن بزه کلاه برداري شامل بزه هاي در حکم کلاه برداري نيست