عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2763 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/5/14

تخفيف مجازات در مورد کلاه برداري

با اعمالي کيفيات مخففه مجازات کلاه برداري قابل تبديل به جزاي نقدي نيست.