عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7085 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/6/25

تخفيف مجازات درمورد کلاه برداري

با اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مجازات کلاه برداري قابل تخفيف به کمتر از يکسال حبس نيست 0