عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

با توجه بمواد 257-264-266-267 بخصوص ماده 298 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 1242 قانون مدني قيم صغير يا مجنون بدون اخذ مالي براي مولي عليه صغير يا مجنون و رعايت مصلحت و غبطه آنان حق گذشت از قصاص ندارند. در صورت گذشت از مجازات متهم بدون رعايت ماده 266 قانون مجازات اسلامي گذشت موثر نيست و در هر حال مطالبه ديه از طرف ورثه پس از رسيدن به سن کبر در واقع موافقت با تبديل قصاص به ديه بوده و مطالبه ديه صحيح و قانوني است 0