عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سئوال

در صورت گذشت ولي قهري (جد پدري) بدون دريافت ما لي (ديه) آيا صغار (ورثه مقتول) پس از رسيدن به سن کبر حق مطالبه از قاتل را دارند يا خير؟