عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11843 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/27

قتل ناشي از حوادث کاري که به پيمانکار داده شده است 0

مسئول پرداخت ديه قتل ناشي از حوادث کاري که به پيمانکار واگذار شده است، پيمانکار است 0