عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11843 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/27

قتل ناشي از حوادث کار

قتل غير عمدي ناشي از حوادث کار شبه عمد است 0