عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9530 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/13

قتل طفل ناشي از زنا

قتل طفل ناشي از زناي زن و مرد مسلمان حکم قتل مسلمان و ديه آنرا دارد 0