عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/472 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/1/29

ديه قتل خطائي

اگر قتل خطائي بوسيله اقامه قسامه از سوي مدعي اثبات شود ديه آن بر عهده عاقله است اما اگر يا بانکول متهم از سوگند يا قسامه اثبات گردد ديه بر عهده خود قاتل است 0