عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/6039 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/7/20

تغليظ ديه در مورد قتل و نوع آن

تغليظ ديه ارتباطي به نوع قتل ندارد 0