عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10512 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/25

پرداخت سهم صغار از ديه توسط متقاضي قصاص

سهم صغار از ديه، قبل از اجراء قصاص نقداً بايد داده شود 0