عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1257 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/6/3

ديه قطع کامل نخاع و فلج کامل

ديه قطع تمام نخاع ديه کامل است و ديه فلج کامل دوسوم ديه کامل است 0