عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1158 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/4/23

ديه لق شدن دندان

ديه لق شدن دنداني که منجر به کشيدن آن شود، ديه از بين رفتن آنست و اگر قابل معالجه باشد ارش بايد تعيين گردد.