عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10502 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/13

جرح با چاقو

جرح با چاقو اگر مشمول تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي نباشد قابل گذشت است 0