عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10176 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/23

تقسيم ديه

ديه در حکم ما ترک ميت است 0