عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/5433 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/24

تعيين ارش در جراحات

ملاک تعيين ارش در جراحات ديه کامل انسان است 0