عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/6462 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/18

ايراد خسارت طفل و مسئوليت ولي او

ولي طفل ملزم به جبران خسارت وارده از ناحيه طفل از مال خود نيست 0