عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10264 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/15

ارش و نحوه تعيين آن

ارش بوسيله کارشناس تعيين ميشود و مطالبه آن در امور جزائي نياز به دادخواست ندارد 0