عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/5332 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/7/14

مهلت براي پرداخت وجه چک

درخواست مهلت براي پرداخت وجه چک فقط تا قبل از صدور قرار مقدور است.