عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1311 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/4/7

صدور چک عهده بانکهاي خارجي

قانون صدور جز فقط در مورد چک بانکهايي که طبق قانون ايران و در ايران تشکيل شده قابل اعمال است.