عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/13242 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/12/26

چک بي محل و صلاحيت دادگاه

رسيدگي به جرم چک بي محل با توجه بميزان جزاي نقدي حسب مورد در دادگاه کيفري 2 يا دادگاه کيفري يک بعمل ميآيد 0