عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10219 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/12

مجازات سرقت (ماده 108 قانون تعزيرات)

ماده 108 قانون تعزيرات نسخ نشده است.