عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/12407 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/28

ماده 227 مکرر قانون مجازات عمومي (سرقت غير موجب حد)

ماده 227 مکرر قانون مجازات عمومي منسوخ است 0


روابط زیرمجموعه