عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

چنانچه سارق و خريدار مالي مسروق در حوزه دو استان ساکن باشند چون جرائم ارتکابي مستقل از يکديگر بوده و در حوزه دادگاههاي مختلف صورت گرفته است دادگاه هر محل صلاحيت رسيدگي بجرائم واقع شده در حوزه خود دارند.