عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سئوال

در صورتيکه شخصي در يک حوزه قضائي مرتکب سرقت شود و در حوزه قضائي ديگر مال مسروق را بفروش رساند، دادگاه صالح به رسيدگي باتهام سارق و خريدار مال مسروق کدام دادگاه است؟