عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9650 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/3

سرقت مسلحانه

سرقت مسلحانه در صلاحيت دادگاه انقلاب است، و قوانين راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح منسوخ است 0


روابط زیرمجموعه