عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سئوال

آيا سرقت ساده اي که به تشخيص دادگاه سبب اخلال نظم جامعه يا خوف نشده باشد و بيم تجري مرتکب و ديگران هم نباشد قابل گذشت است يا خير؟