عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سئوال

در صورت عدم دسترسي به عين اموال مسروق و محکوميت سارق به رد قيمت مال، قيمت چه زماني بايد محاسبه شود؟