عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10321 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/22

تعدد جرم سرقت

ماده 202 قانون مجازات اسلامي خلاف شرع نيست.


روابط زیرمجموعه