عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1830 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/3/11

نمايندگان قانوني در مورد اعمال جراحي و طبي

منظور از نمايندگان قانوني در مورد اعمال جراحي و طبي عبارتند از پدر، جد پدري، وصي، قيم، وکيل و مادر صغيري که حضانت و تأمين هزينه زندگي با اوست 0