عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1830 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/3/11

تشخيص موارد فوري در اعمالي جراحي و طبي

تشخيص موارد فوري و ضروري در اعمال جراحي و پزشکي با پزشک معالج بيمار است 0