عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1830 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/3/11

اذن همسر و فرزندان و بستگان مريض در اعمال جراحي و طبي

همسر و فرزندان و بستگان بيمار در صورت نداشتن سمت نمايندگي قانوني حق دادن اذن اعمال جراحي و برائت پزشک معالج را ندارند 0