عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

جرائم موضوع قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني مربوط به نظم عمومي بوده و قابل گذشت نيست 0


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه