عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سئوال

آيا جرائم مصوبه تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال 1367 قابل گذشت است يا خير؟


روابــــط صریـــــــــح