عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2672 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/12/3

امور بهداشتي

اعمال مقررات مذکور در مواد 11 و 41 و 42 قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني قبل از رسيدگي مراجع قضائي لازم است 0