عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/7079 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/8/11

ملاک قابل گذشت بودن و نبودن جرائم

ملاک قابل گذشت بودن و قابل گذشت نبودن جرائم در حال حاضر عبارتست از قوانين جزائي، آراء و حدت رويه اي و حق الناس بودن يا نبودن جرم