عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/939 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/2/26

مرجع احتساب ايام بازداشت قبلي

مرجع احتساب ايام بازداشت قبلي، دادگاه صادر کننده حکم است.


روابط زیرمجموعه