عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11333 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/28

گذشت مشروط

اعلام گذشت غير منجز و مشروط قابل ترتيب اثر نيست 0