عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10780 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/13

شروع بجرم

شروع بجرم مشمول ماده 41 قانون مجازات اسلامي و تبصره هاي آنست


روابط زیرمجموعه