عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9946 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/25

جرائم مختلف و غير مختلف (از يک نوع)

شروع بجرم جرم غير مختلف با جرم اصلي محسوب ميشود.


روابط زیرمجموعه