عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10235 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/25

تکرار جرم

دادگاه ميتواند با رعايت تناسب جرم و مجازات با توجه بشرايط و کيفيت جرائم ارتکابي مجازات تعزيري را تشديد نمايد 0


روابط زیرمجموعه