عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10365 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/13

تعليق مجازات تبديل شده به جزاي نقدي

در صورت توأم بودن جزاي نقدي با نوع ديگري از مجازاتها غير از جزاي نقدي ساير مجازاتها قابل تعليق است 0 هرچند که آن مجازات به جزاي نقدي تبديل شده باشد


روابط زیرمجموعه