عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/8085 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/18

تعزير در تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي

کلمه تعزير در تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي فقط ناظر به مجازات حبس است 0


روابط زیرمجموعه