عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11026 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/23

تعدد جرم و تعيين مجازات بيشتر از حداکثر

تعدد جرم موجب تشديد مجازات است و دادگاه ميتواند متهم را به مجازاتي بيشتر از حداکثر مجازات قانوني محکوم نمايد.


روابط زیرمجموعه