عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/947 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/3/9

تخفيف و تعليق جريمه ها و تخلفات ساختماني

جريمه ها و تخلفات ساختماني مشمول تخفيف و تعليق مجازات نيست


روابط زیرمجموعه