عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9888 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/30

تخفيف مجازات باستناد قانون لاحق

دادگاه بايد طبق قانون اخف لاحق مجازات قطعي قبلي را تخفيف دهد 0


روابط زیرمجموعه